Megan Carys Davies


_0088_Megan-Carys-Davies.png

Yn Cynrychioli:

Llanelli

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Mwy o leoliadau cymdeithasol i bobl ifanc

  • Lleihau straen academaidd ar bobl ifanc

  • Cynyddu ymwybyddiaeth o faterion byd-eang

PROFFIL AELOD:

Mae'n hanfodol bod gan bobl ifanc lais o ran y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg.

Mae angen i’n lleisiau gael eu clywed a’u cynrychioli'n deg gan mai ieuenctid heddiw yw dyfodol yfory.

Rwyf i eisiau sicrhau bod pob syniad a gynigir gan bobl ifanc yn cael ei glywed, ei drafod a bod camau’n cael eu cymryd yn ei sgil fel bod pawb yn teimlo fel pe byddai eu barn yn bwysig. Mae angen syniadau newydd gan y genhedlaeth bresennol er mwyn i newid sylweddol ddigwydd.

Hoffwn sefydlu fforwm ieuenctid ar-lein i bobl yn Llanelli, lle gall eu syniadau gael eu mynegi a’u trafod yn rhydd. Byddwn yn gwneud yn siŵr wedyn mai’r syniadau hynny fydd y sylfaen i wneud y newidiadau sy’n angenrheidiol ar gyfer dyfodol Cymru.

Mae’r materion allweddol yr wyf i wedi eu nodi yn bynciau yr wyf i’n teimlo'n angerddol iawn amdanyn nhw a hoffwn gael y cyfle i drafod hyn ymhellach gyda phobl yn fy ardal a gwrando ar yr hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud am faterion pobl ifanc.

Rwy'n hynod benderfynol a byddaf yn ymgyrchu'n ddiddiwedd tan fod lleisiau pawb yn cael eu clywed gyda’r gobaith y bydd camau yn cael eu cymryd yn eu sgil. Mae gen i sgiliau cyfathrebu rhagorol ac rwy'n hyderus y gallaf wneud gwahaniaeth yng Nghymru.