polisi preifatrwydd…

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn disgrifio sut a pham y mae'r Cynulliad yn defnyddio data personol, ac yn disgrifio’ch hawliau mewn perthynas â'ch data personol.

Diweddariadau i'r polisi hwn

Yng ngoleuni’r newidiadau i’r gyfraith diogelu data yn ddiweddar, byddwn yn diweddaru'r dudalen hon dros y misoedd nesaf. Dewch yn ôl yma i weld a oes diweddariadau. Fodd bynnag, ni fyddwn yn defnyddio unrhyw ddata personol mewn modd sy'n anghyson â'r dibenion gwreiddiol y cafwyd ef ar eu cyfer, heb eich hysbysu yn gyntaf.

Rheolydd data

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ('y Cynulliad') yw'r rheolydd data ar gyfer yr holl ddata personol y mae'n ei gadw. Bydd data personol yn cael ei ddefnyddio yn unol â’r ddeddfwriaeth diogelu data. Mae hyn yn cynnwys Deddf Diogelu Data y DU 2018 a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ('GDPR').

Dylech nodi mai â’r defnydd o ddata personol gan y Cynulliad fel rheolydd data yn unig y mae a wnelo’r polisi hwn. Mae Aelodau Cynulliad yn rheolyddion data yn eu hawl eu hunain, ac maen nhw’n  gyfrifol am y data personol sy’n cael ei ddal a’i ddefnyddio gan eu swyddfeydd.

Swyddog Diogelu Data

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data y Cynulliad ar Diogelu.Data@Cynulliad.Cymru

Pa ddata personol sy’n cael ei gasglu trwy’r wefan yma?

Rydym yn gwahodd pobl ifanc i gofrestru i bleidleisio yn etholiad Senedd Ieuenctid Cymru, a fydd yn cael ei gynnal ym mis Tachwedd 2018. Bydd pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed sydd am gofrestru i bleidleisio yn mynd i dudalen gofrestru sy’n cael ei rheoli gan gwmni o’r enw Mi-Voice. Yno, byddwn yn gofyn am eich enw, cyfeiriad e-bost, cod post a dyddiad geni. Mi-Voice yw’r sefydliad sy’n trefnu proses yr etholiad ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae manylion am sut y bydd Mi-Voice yn defnyddio a diogelu eich gwybodaeth ar gael yma. Mae copi llawn o’r hysbysiad preifatrwydd ar gael ar y wefan gofrestru, ac yma hefyd.

Ar ba seiliau cyfreithiol ydyn ni’n dibynnu o ran defnyddio'ch data personol?

Rhaid i'r Cynulliad fod â sail gyfreithlon ar gyfer prosesu eich gwybodaeth, a bydd pa sail sy'n weithredol yn dibynnu ar y gweithgaredd neu'r amgylchiad lle’r ydym yn casglu a defnyddio gwybodaeth. Disgrifir nifer o'r gweithgareddau hyn isod a bydd hysbysiadau preifatrwydd pellach ar wahân yn cyfleu’r sail gyfreithiol briodol yr ydym yn dibynnu arni, ond, yn gryno:

Mae llawer o'n gweithgareddau'n ymwneud â’r swyddogaeth swyddogol fel Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Y sail gyfreithiol yr ydym yn dibynnu arni i ddefnyddio data personol yn yr achosion hyn yn aml yw'r seiliau a elwir yn 'dasg gyhoeddus'. Mae'r sail hon yn weithredol lle "mae'r prosesu yn angenrheidiol er mwyn ichi gyflawni tasg er budd y cyhoedd neu ar gyfer eich swyddogaethau swyddogol, a bod i’r dasg neu'r swyddogaeth sail glir yn y gyfraith".

Eich hawliau

Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Mae'r hawliau sy'n berthnasol yn dibynnu ar y seiliau cyfreithiol yr ydym yn dibynnu arnynt i ddefnyddio'ch data personol. Ni fydd yr hawliau hynny yn berthnasol ym mhob achos, a byddwn yn cadarnhau a yw hynny'n wir ai peidio pan fyddwch yn gwneud cais.

I grynhoi, yr hawliau yw:

  • Yr hawl i gael gwybod
  • Hawl mynediad
  • Yr hawl i gywiro
  • Yr hawl i ddileu:
  • Yr hawl i gyfyngu ar brosesu
  • Yr hawl i gludadwyedd data
  • Yr hawl i wrthwynebu
  • Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilio.

Os hoffech chi arfer unrhyw un o'r hawliau hyn, anfonwch e-bost at Ceisiadau-gwybodaeth@cynulliad.cymru

Mae rhagor o fanylion am eich hawliau ar gael ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Sut bydd eich data personol yn cael ei storio

Caiff eich manylion eu cadw ar weinyddion diogel Mi-Voice, yn y DU, am gyfnod o 6 mis yn dilyn yr etholiad (5-25 Tachwedd), ac yna byddant yn cael eu dileu. Bydd hyn yn sicrhau digon o amser i ymdrin ag unrhyw broblem a allai godi o'r etholiad.

Mi-Voice yw’r sefydliad sy’n rheoli’r broses ethol ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae manylion am sut y bydd Mi-Voice yn defnyddio ac yn diogelu eich gwybodaeth ar gael yma.

Weithiau rydym yn defnyddio pecynnau trydydd parti fel Survey Monkey, Mail Chimp, Dialogue, EventBrite. Lle mae hynny’n digwydd, bydd yr hysbysiad preifatrwydd perthnasol yn rhoi gwybod ichi am: unrhyw drosglwyddiadau data y tu allan i Ewrop; y mesurau diogelu sydd ar waith i ddiogelu eich data; a bydd yn eich cyfeirio at wybodaeth a ddarperir gan y trydydd parti hwnnw ynghylch sut y bydd yn defnyddio'ch gwybodaeth.

Byddwn yn sicrhau bod mesurau rheoli diogelwch gweinyddol, technegol a chorfforol yn eu lle i ddiogelu gwybodaeth a lleihau'r risg bosibl y caiff gwybodaeth ei cholli neu’i defnyddio neu’i datgelu heb awdurdod.

Lluniau

Rydym yn aml yn cymryd lluniau a ffilmiau ("delweddau") yn ystod digwyddiadau’r Cynulliad (ar ac oddi ar yr ystâd). Defnyddir delweddau i’r diben o hyrwyddo gwaith y Cynulliad ac i ymgysylltu â phobl Cymru. Rydym o'r farn fod y dasg hon yn hanfodol i gyflawni nodau strategol y sefydliad, fel y nodir yn Strategaeth Comisiwn y Cynulliad 2016 - 2021.

Gall delweddau a gymerir mewn digwyddiadau gael eu cyhoeddi ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, ein gwefan neu mewn deunydd printiedig a digidol. Gall y Cynulliad gadw delweddau am gyfnod amhenodol. Bydd unrhyw luniau a gyhoeddir gennym yn y parth cyhoeddus yn aros yno. Gallai delweddau a cherddoriaeth a gedwir gennym gael eu defnyddio, heb gyd-destun y digwyddiad a ffotograffwyd neu a ffilmiwyd, i hyrwyddo gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac i ymgysylltu â phobl Cymru.

Os nad ydych am ymddangos ar gyfryngau o’r fath, cysylltwch ag aelod o’r staff: contact@assembly.wales

Gwefan

Os byddwch yn cysylltu â ni drwy'r wefan at ddibenion cofrestru, tanysgrifiadau e-bost, a gweithgareddau ymgysylltu eraill, dim ond at y dibenion hynny y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio.

Darnau o ddata yw cwcis sy'n cael eu creu yn aml pan fyddwch yn defnyddio gwefan, a chânt eu storio yn y cyfeiriadur cwcis ar eich cyfrifiadur chi, wele ein polisi cwcis.

Mae ffeiliau log yn caniatáu inni gofnodi'r defnydd a wneir o'r safle gan ymwelwyr. Nid yw ffeiliau log yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol na gwybodaeth am y gwefannau eraill rydych wedi'u defnyddio.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn cysylltu â safle arall?

Nid yw'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefannau eraill y mae dolen iddynt o'r wefan hon. Mae gwefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dolennau i wefannau eraill – gwefannau adrannau'r llywodraeth a sefydliadau eraill. Dim ond i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru y mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol, felly dylech bob amser sylweddoli eich bod yn symud i safle arall a byddem yn eich annog i ddarllen polisïau preifatrwydd y gwefannau eraill yr ydych yn ymweld â nhw.

Rhannu data personol

Efallai y bydd angen i'r Cynulliad rannu eich manylion personol gyda phobl eraill am resymau cyfreithiol, er enghraifft llysoedd ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith.  Efallai y bydd y Cynulliad hefyd yn ei rhannu gyda'i gynghorwyr proffesiynol, archwilwyr, yswirwyr a’i ddarparwyr gwasanaethau eraill. Bydd hysbysiadau preifatrwydd yn disgrifio unrhyw achosion pellach o rannu data.

Ceisiadau i weld gwybodaeth a wneir i’r Comisiwn

Os bydd rhywun yn gofyn am wybodaeth o dan y ddeddfwriaeth hawl i wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid inni roi'r holl wybodaeth neu ran o’r wybodaeth rydych chi wedi’i rhoi inni. Gallai hynny gynnwys gwybodaeth a ddilëwyd yn flaenorol gan y Cynulliad Cenedlaethol at ddibenion cyhoeddi. Dim ond os yw’n ofynnol yn ôl y gyfraith y byddwn yn gwneud hynny.