Blwyddyn newydd, pennod newydd...

Blwyddyn newydd, pennod newydd. I ni fel staff Senedd Ieuenctid Cymru, dyma bennod newydd sbon yn ein hanes, pennod y byddwch chi fel pobl ifanc yng Nghymru yn ein helpu i’w hysgrifennu.

Wedi blynyddoedd o ymgynghori a thrafod a LOT o waith caled, ry’n ni bellach ddyddiau i ffwrdd o gyfarfod ag Aelodau cyntaf erioed Senedd Ieuenctid Cymru mewn cyfarfodydd rhanbarthol ar draws Cymru.

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed yn barod, ond cafodd y 60 Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru eu hethol mewn etholiad ar-lein ym mis Tachwedd. Bydd y 60 yn Aelodau am dymor o ddwy flynedd ac yn cyfarfod fel un grŵp mawr dair gwaith yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Rhwng y cyfarfodydd hyn byddwn yn cyfarfod â’r Aelodau yn eu rhanbarthau ac yn cynnal digwyddiadau rhanbarthol hefyd – cyfle i ni gwrdd â gymaint mwy ohonoch chi bobl ifanc sydd mor frwd dros Gymru a’r Senedd Ieuenctid!

Mae’r cyfarfodydd cyntaf yn digwydd dros y ddau benwythnos nesaf, ac ry’n ni MOR gyffrous i gwrdd â nifer fawr o’r Aelodau am y tro cyntaf. Mae gennym lwyth o bethau i’w gwneud yn ystod y diwrnod, ond heb os, y peth pwysicaf yw i ni ddod i adnabod y bobl ifanc, eu llongyfarch, a’u croesawu nhw’n iawn i dîm Senedd Ieuenctid Cymru.

Rhai o staff Senedd Ieuenctid Cymru sydd wedi bod yn cyfarfod â phobl ifanc ar draws Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf.

Rhai o staff Senedd Ieuenctid Cymru sydd wedi bod yn cyfarfod â phobl ifanc ar draws Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf.

Gobeithio, erbyn diwedd y cyfarfod rhanbarthol, bydd yr Aelodau yn barod ar gyfer y cyfarfod mawr cyntaf, penwythnos preswyl ym Mae Caerdydd ym mis Chwefror, a chyfarfod llawn cyntaf yn y prif Siambr wedi’i gadeirio gan Lywydd y Cynulliad – Elin Jones AC.

I baratoi pawb ar gyfer y digwyddiad mawr hwn, bydd sesiynau’r cyfarfod rhanbarthol yn cyflwyno’r Cynulliad, Senedd Ieuenctid Cymru, yn rhoi hyfforddiant ar ddefnydd o’r we a chyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â sesiwn i baratoi ar gyfer siarad cyhoeddus am y tro cyntaf yn y Siambr. (Peidiwch â phoeni – rhwng y sesiynau hyn bydd digon o gyfle i gymdeithasu a dod i adnabod eich cyd-Aelodau!)

Llywydd y Cynulliad, Elin Jones AC, fydd yn cadeirio Cyfarfod Llawn cyntaf y Senedd Ieuenctid fis nesaf.

Llywydd y Cynulliad, Elin Jones AC, fydd yn cadeirio Cyfarfod Llawn cyntaf y Senedd Ieuenctid fis nesaf.

Mae’n rhaid i ni ddiolch i BAWB sydd wedi helpu siapio llwybr Senedd Ieuenctid Cymru hyd yma, ond cofiwch, dyw’r daith ddim ar ben! Mae’r holl Aelodau wedi’u hethol, ond chi sy’n penderfynu beth fyddan nhw’n ei drafod.

Ers bron i flwyddyn, ry’n ni fel tîm wedi bod yn gofyn i bobl ifanc ar draws Cymru pa faterion sy’n bwysig iddyn nhw a’u hardal – cawsom atebion oddi-wrth dros 2,000 o bobl ifanc mewn sioeau, Eisteddfodau, digwyddiadau, sesiynau addysg, ac yn y Senedd ei hun. Ar ôl darllen yr holl ymatebion, yn ogystal â materion y 480 o bobl ifanc safodd fel ymgeiswyr yn yr etholiad, aethom ati i rannu’r materion i gategoriau a’u rhoi mewn holiadur.

Nawr, eich tro chi yw hi eto i ddweud eich dweud. Beth yw’r materion sy’n bwysig i chi fel pobl ifanc? Beth hoffech chi weld Senedd Ieuenctid Cymru yn gweithio tuag ato dros y ddwy flynedd nesaf? Mae linc i gwblhau’r holiadur ar ddiwedd y blog. Heb i ni glywed eich llais chi – fydd dim byd yn newid.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, ry’n ni wedi holi pobl ifanc ar draws y wlad pa faterion sy’n bwysig iddyn nhw.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, ry’n ni wedi holi pobl ifanc ar draws y wlad pa faterion sy’n bwysig iddyn nhw.

Oes gennych chi addunedau blwyddyn newydd? Mae’n bosib bod rhai ohonoch wedi eu torri’n barod! Ond i ni fel tîm, ry’n ni’n benderfynol o wireddu ein hadduned ni, sef i wrando ar leisiau pobl ifanc Cymru a sicrhau bod eich llais chi wrth wraidd y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud yma yn ein Senedd.

Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i wneud stori Senedd Ieuenctid Cymru 2019 yn un werth ei darllen.