Hysbysiad Preifatrwydd yr Arolwg

Sut y caiff y safbwyntiau a'r wybodaeth a roddwch inni eu defnyddio

Pwy ydym ni

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw rheolydd data'r wybodaeth yr ydych yn ei darparu, a bydd yn sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei diogelu a'i defnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data.

Dylid anfon unrhyw gwestiynau am y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio at Swyddog Diogelu Data y Cynulliad ar Diogelu.Data@cynulliad.cymru neu drwy ffonio ar 0300 200 6565.

Pa wybodaeth ydym ni'n ei chasglu

Rydym am gael eich barn ar y materion yr hoffech chi i Senedd Ieuenctid Cymru eu trafod. Gofynnwn hefyd i chi roi manylion eich oedran a’ch etholaeth er mwyn i ni sicrhau ein bod yn clywed wrth bobl ifanc o bob ardal ac oedran yng Nghymru. Deallwn nad yw pawb am roi'r wybodaeth hon – felly cwblhewch yr arolwg os ydych chi’n hapus i wneud.

Fe’ch gwahoddwn hefyd i adael eich cyfeiriad ebost os hoffech dderbyn gwybodaeth am Senedd Ieuenctid Cymru yn y dyfodol. Wrth rannu eich ebost â ni, cewch fanylion am yr arolwg hwn a’i ganlyniadau, a’r gwaith fydd yn deillio ohono. Byddwn hefyd yn rhoi’r cyfle i chi i dderbyn gwybodaeth bellach am ddatblygiadau Senedd Ieuenctid Cymru.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud â'ch gwybodaeth

 Bydd eich ymateb yn cael ei weld gan staff Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n gweithio ar brosiect Senedd Ieuenctid Cymru.

 Cyhoeddir canlyniad yr arolwg ar-lein ac ar ein cyfrifon rhydweithio cymdeithasol. Rhennir y canlyniad hefyd gydag Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru, ac aelodau eraill o staff, ond ni fydd eich gwybodaeth bersonol fel eich oed a’ch etholaeth yn cael ei rannu’n gyhoeddus.

Am ba hyd y bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw

Byddwn yn defnyddio SurveyMonkey i gasglu'r data. Mae manylion am y data personol y bydd SurveyMonkey yn eu casglu, a sut y bydd yn eu casglu, ar gael ar eu gwefan https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy.

Fe allai SurveyMonkey drosglwyddo eich data y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, ond maent wedi'u hardystio gan Darian Preifatrwydd yr UE-UDA.

Bydd y data o'r arolwg yn cael eu dileu o SurveyMonkey chwe mis ar ôl dyddiad cau'r arolwg ac fe'u cedwir ar ein systemau tan i Senedd Ieuenctid Cymru gwrdd am y tro cyntaf ddiwedd mis Chwefror.

Byddwn yn cadw manylion cyswllt y rhai sy'n rhoi eu cyfeiriadau e-bost er mwyn cael diweddariadau am ganlyniad yr arolwg hwn, ac am ddatblygiadau Senedd Ieuenctid Cymru. Cedwir y wybodaeth hon ar ein system TGCh ddiogel, sy'n cynnwys gwasanaethau cwmwl trydydd parti a ddarperir gan Microsoft. Mae unrhyw drosglwyddiad data gan Microsoft y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn dod o dan gymalau cytundebol lle mae Microsoft yn sicrhau bod data personol yn cael ei drin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd. Gallwch gysylltu â ni unrhyw bryd i ddileu eich manylion a threfnu peidio â chael y newyddion diweddaraf gennym ni.

Eich hawliau

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth er mwyn cynorthwyo'r Pwyllgor i drafod Bagloriaeth Cymru ac er mwyn galluogi pobl Cymru i gynnig eu barn, sef un o'n nodau strategol, fel y'i nodir yn Strategaeth Comisiwn y Cynulliad 2016-2021.

Mae gennych hawliau penodol dros y wybodaeth sydd gennym. Mae'r rhain yn cynnwys:

1. yr hawl i wneud cais i gael gweld eich gwybodaeth;

2. yr hawl i ofyn inni ddiweddaru, cwblhau neu gywiro eich gwybodaeth os ydyw'n anghywir neu'n anghyflawn;

3. yr hawl i ofyn i ni beidio â defnyddio eich gwybodaeth mewn rhai amgylchiadau; a'r

4. hawl i ofyn i ni gyfyngu ar ein defnydd o'r wybodaeth hon mewn rhai amgylchiadau.

Os hoffech chi: ddefnyddio unrhyw un o'r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth diogelu data, gofyn cwestiwn neu gwyno am y ffordd y caiff y wybodaeth amdanoch ei defnyddio, gofynnwn ichi anfon e-bost at information-requests@assembly.wales.

Gallwch hefyd wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu ein bod wedi defnyddio eich gwybodaeth yn groes i'r gyfraith. Mae manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gael ar ei ei gwefan https://ico.org.uk/global/contact-us/