Ein hanes

history-header.png
 
 

ein stori ni


Mae ein stori ni yn mynd yn bell iawn yn ôl, i ddechrau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999.

Pan gafodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei sefydlu, un o’r pethau cyntaf a wnaeth oedd sefydlu Gwasanaeth penodol Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc.

Roedd y Cynulliad am wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc Cymru ffordd hwyliog a rhwydd o ddysgu amdano.

Ers y flwyddyn 2000, mae tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad wedi gweithio gyda degau o filoedd o blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru.

our-history.png
 
 
 
 

darganfod. dadlau. dewis.


Mae amrywiaeth o raglenni addysgol yn digwydd yn Siambr Hywel, sef canolfan Addysg y Cynulliad Cenedlaethol.

Maent yn helpu dysgwyr i ddeall gwaith y Cynulliad a sut y gallant gymryd rhan er mwyn dylanwadu ar beth sy’n digwydd yn eu hardal hwy.

Mae’r tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn cynnig gweithgareddau a chyfleoedd i drafod materion gwleidyddol mewn ysgolion a cholegau ym mhob rhan o Gymru. Mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn canolbwyntio hefyd ar bobl ifanc y tu allan i’r ysgol, er mwyn gwneud yn siŵr fod pawb yn cael ei cynnwys.

 
 
 
 

Dangos ymrwymiad – llofnodi Siarter Ymgysylltu â Phlant a Phobl Ifanc


Er mwyn gwneud yn siŵr y gall pobl ifanc yng Nghymru fynegi eu barn a bod pobl yn gwrando arnynt, cytunodd y Cynulliad Cenedlaethol i lofnodi Siarter Ymgysylltu â Phlant a Phobl Ifanc yn 2014.

Mae’r Siarter yn nodi ymrwymiad y Cynulliad Cenedlaethol i wneud yn siŵr ei fod yn gwrando ar yr hyn sydd gan bobl ifanc o bob cwr o Gymru i’w ddweud, a’i fod yn parchu hynny ac yn gweithredu ar hynny.

Roedd y Siarter yn cynnwys ymrwymiad i’w gwneud yn haws i bobl ifanc gael gwybod am y Cynulliad Cenedlaethol a’r hyn mae’n ei wneud, i gymryd rhan mewN trafodaethau, a chael gwybod sut y gall eu cyfraniadau wneud gwahaniaeth.

 
 
 
 

Gwneud newid


Ers i’r Cynulliad Cenedlaethol wneud ei addewid, mae llawer o bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol (gyda chefnogaeth Ymgyrch Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru) wedi dweud wrth y Cynulliad Cenedlaethol yr hoffent sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru.

Roedd Aelodau’r Cynulliad yn cytuno.

Ym mis Hydref 2016, yn ystod cyfarfod o’r Cynulliad cyfan, penderfynwyd y dylid sefydlu senedd ieuenctid.

Cynhaliodd y Cynulliad Cenedlaethol trafodaethau gyda dros 5,000 o bobl ifanc yng Nghymru er mwyn helpu i benderfynu beth ddylai nod, aelodaeth a gwaith Senedd Ieuenctid Cymru fod.

making-a-change.png