canllawiau pleidleisio

Guidance-header.png
 
 

Cynrychioli Cymru gyfan


Byddi di’n helpu i ethol 40 o bobl ifanc o bob rhan o Gymru – un person ifanc i bob etholaeth yng Nghymru.

Ond dim ond 40 o bobl ifanc yw hynny – a bydd gan Senedd Ieuenctid Cymru 60 o Aelodau. Felly o ble mae’r 20 arall yn dod?

Byddwn yn gweithio gyda gwahanol sefydliadau partner a fydd yn ethol y 20 Aelod arall o Senedd Ieuenctid Cymru. Drwy roi ein senedd at ei gilydd fel hyn, byddwn yn gallu gwneud yn siŵr bod gennym gynrychiolwyr o grwpiau amrywiol o bobl ifanc.

Bydd gan y 60 Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru yr un statws â’i gilydd, yr un rolau a’r un cyfrifoldebau.

vote-represent.png
 
 
 
 

Sut y gallaf bleidleisio?


Mae dy lais yn bwerus, gwna’n sicr ei fod yn gallu cael ei glywed.

Cyn y gelli bleidleisio am dy Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, bydd angen i ti gofrestru i bleidleisio ac mae’n hawdd cofrestru!

Gelli gofrestru unrhyw bryd o 28 Mai 2018 tan 18 Tachwedd 2018.

Bydd angen i ti roi:

• Dy enw

• Dy gôd post (adref neu ysgol)

• Dy gyfeiriad e-bost

• Dy ddyddiad geni

Bydd yn cymryd llai na phum munud i gofrestru ac mae’n bwysig iawn dy fod yn gwneud yn siŵr fod y wybodaeth a gawn ni gennyt yn gywir. Os nad yw’n gywir, gallai olygu nad wyt yn cael cyfle i bleidleisio.

Unwaith y byddi di wedi cofrestru i bleidleisio, byddwn yn anfon neges e-bost atat i gadarnhau dy fod wedi cofrestru i bleidleisio.

 
 
 
 

DYMA DY LWYFAN I DDWEUD DY DDWEUD AM Y MATERION SY’N BWYSIG I TI

 
 
 
 
 

Sut mae defnyddio fy mhleidlais?


Mae dy bleidlais yn bwysig – a dim ond unwaith y gelli ei defnyddio, felly bydd yn ofalus!

Bydd gennyt dair wythnos i benderfynu dros bwy i bleidleisio. Gelli bleidleisio unrhyw bryd rhwng 05 a 25 Tachwedd 2018.

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, byddi di’n cael neges e-bost ar 5 Tachwedd yn dweud sut i bleidleisio. Gelli hefyd edrych ar www.seneddieuenctid.cymru i weld pwy y gelli bleidleisio drostynt yn dy etholaeth.

Bydd gan bob etholaeth fwy nag un person yn sefyll i gael ei ethol, felly bydd angen i ti ddarllen y wybodaeth am bob un a phenderfynu pa un sy’n cynrychioli dy farn di a dy deimladau am y pethau sy’n bwysig i ti.

Y person ifanc a gaiff y mwyaf o bleidleisiau fydd yn dy gynrychioli di a’th etholaeth am dymor o ddwy flynedd.

Cofia na elli newid dy feddwl ar ôl gwneud dy benderfyniad!

vote-guide-use.png
 
 
 
 

Penderfyna pwy sy’n dy gynrychioli!


Byddi di’n defnyddio dy bleidlais i benderfynu pwy sy’n dy gynrychioli di a’th ran di o Gymru yn Senedd Ieuenctid Cymru.

Mae Cymru wedi cael ei rhannu’n 40 o ardaloedd llai o’r enw etholaethau. Etholaeth yw’r ardal lle rwyt ti’n byw, yn gweithio neu’n cael dy addysg.

Wrth bleidleisio, rwyt yn dewis y person yr hoffet ei gael i dy gynrychioli di a dy ardal.

Rydym yn rhoi’r etholaethau mewn grwpiau sy’n cael eu galw’n rhanbarthau Cymru. Bydd yr Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru a gaiff eu dewis gennyt yn gweithio yn y rhanbarthau hyn, ac yn cwrdd yma’n rheolaidd.

 
 
 
Map.png
 
 

gogledd cymru


1. Ynys Môn
2. Arfon
3. Aberconwy
4. Gorllewin Clwyd
5. Dyffryn Clwyd
6. Delyn
7. Alun a Glannau Dyfrdwy
8. Wrecsam
9. De Clwyd
10. Dwyfor Meirionydd
11. Sir Drefaldwyn

Canolbarth Cymru


12. Ceredigion
13. Brycheiniog a Sir Faesyfed
14. Preseli Sir Benfro
15. Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
16. Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
17. Llanelli

 
 
 

De-orllewin Cymru


18. Gŵyr
19. Gorllewin Abertawe
20. Dwyrain Abertawe
21. Castell-nedd
22. Aberafan
23. Ogwr
24. Pen-y-bont ar Ogwr
25. Rhondda
26. Cwm Cynon
27. Pontypridd
28. Bro Morgannwg

De-Ddwyrain Cymru


29. Gorllewin Caerdydd
30. Gogledd Caerdydd
31. Canol Caerdydd
32. De Caerdydd a Phenarth
33. Merthyr Tudful a Rhymni
34. Blaenau Gwent
35. Torfaen
36. Mynwy
37. Caerffili
38. Islwyn
39. Gorllewin Casnewydd
40. Dwyrain Casnewydd

 
 
 
Memphis-overlay-zigzag.png

Canllaw i bleidleisio

Cofrestru i bleidleisio